E-faktúra – hudba budúcnosti, alebo nereálny výmysel?

V januári 2021 sa začalo hovoriť o novom systéme, v ktorom budú faktúry sprístupňované slovenskej Finančnej správe elektronicky. Zapojiť by sa mali všetci podnikatelia. Do dnešného dňa však nie je celkom jasné, ako bude e-faktúra fungovať a odkedy sa plánuje jej zavedenie.

E-faktúra – hudba budúcnosti, alebo nereálny výmysel?
(zdroj: unsplash.com)

Môžete si to nacvičiť

Zavedením systému e-faktúra by sa mali všetky vystavené faktúry zasielať finančnej správe hneď po ich vyhotovení v systéme. Podnikateľské subjekty by tak mali mať povinnosť vyhotovovať faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu prostredníctvom e-Kasy a zaslať ju elektronicky finančnej správe. Odberateľovi však bude stále možné zaslať faktúru buď elektronicky alebo papierovo. Táto povinnosť sa má rovnako vzťahovať aj na banky, poisťovne,… Ministerstvo financií zverejnilo pre verejnosť aj web stránku, kde je možné vytvoriť si cvičnú e-faktúru, ktorá sa následne elektronicky sprístupní finančnej správe.

Štátna alebo vlastná aplikácia

Ministerstvo financií okrem iného predstavilo aj návrh technickej stránky, ako by malo sprístupňovanie faktúr do systému e-faktúra prebiehať. Podnikateľský subjekt dodávajúci tovar alebo službu v procese vyhotovenia faktúry zašle údaje z faktúry do systému e-faktúra, teda finančnej správe. Dodávateľ môže faktúru vyhotoviť vo svojom fakturačnom softvéri (zakúpenom alebo vytvorenom vo vlastnej réžii) alebo v online aplikácii poskytnutej zo strany štátu zadarmo. Ak bude podnikateľ používať online štátnu aplikáciu, pri prvom používaní musí štatutár vytvoriť svoj účet a zadať elektronický certifikát, ktorý slúži na identifikáciu subjektu finančnou správou a bezpečnosť prenosu dát. Firma môže vidieť, kto vystavil faktúru, ak pridelí každej osobe vlastný kľúč. Následne sa na konci zobrazia údaje sumárne a podnikateľ si môže pred odoslaním ešte raz pozrieť rekapituláciu všetkých položiek na faktúre, ktoré zadal.

Veľa novej byrokracie?

Na strane odberateľa by sa mala vyžadovať práca so systémom e-faktúra najmä v prípade, ak bude chcieť z prijatej faktúry uplatňovať daňový výdavok alebo si odpočítať DPH, ale aj keď príjme faktúru od zahraničného dodávateľa, ktorý nemá povinnosť vyhotovovať faktúry podľa slovenského zákona o DPH (a nemá tak ani povinnosť vyhotovovať faktúry v systéme e-faktúra). Povinnosť vytvárania a zasielania faktúr do systému e-faktúra by sa mal vzťahovať na podnikateľov a platiteľov DPH, ktorí dodávajú tovar alebo službu, prijímajú platbu pred dodaním tovaru alebo služby, uplatňujú si právo na odpočítanie DPH (z faktúry) alebo si uplatňujú daňový výdavok (z faktúry). Povinnosť zasielať údaje z faktúr platí pre zahraničných dodávateľov len vtedy, ak sú povinní vyhotovovať faktúru podľa zákona o DPH. Ministerstvo financií uvádza, že vďaka systému e-faktúry budete mať výhodu zrušenia kontrolného výkazu DPH, online prehľad prijatých a vystavených faktúr, možnosť stiahnutia údajov zo systému e-faktúra priamo do účtovného systému odberateľa, možnosť vytvárania QR kódov a následné uľahčenie načítavania údajov z faktúr pri ich úhradách a automatické formálne a logické kontroly. Tiež by sa mali minimalizovať formálne chyby. Samotní podnikatelia však vidia aj nevýhody, najmä v zvýšenej byrokratickej záťaži. Ktovie, čo prinesie realita, ktorá by mala prísť nevedno kedy.