Hľadáte možnosti protipožiarnej ochrany pre budovy?

Ochrana proti požiarom by mala byť dôležitou časťou každej stavebnej činnosti aj pravidelnej prevencie a kontroly budov. Pre najlepšiu kvalitu montáže a kontroly všetkých zariadení vždy ale radšej využite služby profesionálov.

Hľadáte možnosti protipožiarnej ochrany pre budovy?
Hľadáte možnosti protipožiarnej ochrany pre budovy? (Foto: unsplash.com)

Kontrola hydrantov ako prevencia
Kontrola hydrantov je dôležitou súčasťou prevencie pred zlyhaním technických zariadení prípade požiarov alebo iných mimoriadnych udalostí. Povinnosť tejto kontroly je daná zákonom. V stanovených intervaloch by ju mal vykonávať správca budovy. Touto činnosťou však môže tiež poveriť externú firmu.

Kontrola hydrantov sa vzťahuje na podzemné aj nadzemné hydranty, výškové stojany a plniace miesta. Kontrola skontroluje prístup k hydrantom a hadiciam, ich funkčnosť a vybavenosť. Vykoná tiež tlakovú skúšku hadíc pre zistenie aktuálneho technického stavu.

Okrem naplnenia povinnosti voči zákonu prinesie pravidelná kontrola hydrantov aj zníženie nákladov na ich prevádzku. Zistené nedostatky sa vďaka nej včas odstránia. Výstupom kontroly je oprava hydrantov a dokumentácia o vykonaných činnostiach.

Kontrola hasiacich prístrojov pre pocit bezpečia
Okrem kontroly hydrantov a požiarnych vodovodov je potrebné pravidelne kontrolovať aj hasiace prístroje. Pravidelnosť je daná zákonom a popisov výrobku od výrobcu. Kontrola hasiacich prístrojov odhalí prípadnú nefunkčnosť a prístroje sú nahradené novými.

Protipožiarne upchávky sú dôležitým bodom ochrany
Ak je pri stavebných prácach nevyhnutné narušiť požiarno-deliacu konštrukciu, je potrebné toto narušenie znovu zabezpečiť dodávkou a inštaláciou špeciálnych protipožiarnych upchávok. Sú dôležitým bodom ochrany proti prípadnému požiaru a mali by byť po inštalácii označené certifikovaným systémom.

Pre dodanie aj montáž upchávok vyberte profesionálnu firmu, ktorá zabezpečí všetky potrebné riešenia pre vašu stavbu. Súčasťou dodávky by malo byť zhodnotenie aktuálneho stavu, vyhotovenie návrhu na riešenie a inštalácia požiarnych upchávok odborne spôsobilou osobou.

Text: PR